37) about the power of movement added to the one of voting - heb
logo.jpg

תיקון עולם קטן

אני זז/ה אם מזיז לי גם אחרי שבהצבעתי לא הזזתי - על כוח התנועה המשולב בהצבעה: קח והייה טיפה של אחריות בארגונים נזילים מול הענקים המוגנים בציבורים של קסדות - ההדדיות מנצחת

by @namzezam under humanitarian agpl (2016) (pdf or print)

ptronots.here.logo.jpg
comcomized-logo.png

כולל:
מבוא: וכי ידעת סיבותיך, לך לך
איגוד-נזיל,
מטבע-כבוד,
חברת קומקום (חברה שיתופית/חברת אחיזת עמיתים/אחיזה שיוונית/בעלות עמיתים),
ומזהה-תוך-קהילתי-ומסכה-לחיצון.
הערות
כשל מהימנות גלובלי - הצעות למשקיעים

מבוא : וכי ידעת סיבותיך, לך לך

על ניסיוני במאבק זכויות האדם של מהגרים בגרמניה (oplatz) ועל התובנות שקיבלתי מכך:
● אין אדם לא חוקי!
●●רק מעשים או חוקים יכולים להיות לא חוקיים ורק במידה שהם נוגדים אמנות בינלאומיות המכירות בזכויות האדם!
● לכל אדם בכל מצב יש שני צדדים - היתר והחסר, יתר בו האדם מיוחד ובכך, במשהו הוא יותר מאחרים, והחסר בו האדם נזקק לאחרים.
●●להשלמת הצד החסר ולאחר שנחשף לעצמו, האדם יכול למצוא את, ולהיחשף מול, אלה החסרים כמוהו - הם אלה החסרים אותו להתקבצותם.

אנחנו שבעת אלפים ארבע מאות מיליון אנשים!


הדברים הבאים מבוססים על ניסיוני בתנועת הפליטים בברלין, חפשוoplatz magazine+ Buy- . בניסיון זה נולדו רעיונות כלכליים/חברתיים מבוססי כוח התנועה אשר נוסף על כוח ההצבעה. הרעיונות נועדו לשוויוניות תוך קבוצתית בה הרוב לא רודה בקביעות במיעוט ובה אין ייצוג לזה אשר לוקח הכל, תוך שילוב בין קבוצות אלו, גם ללא "הכרח" הטמעתן - הכרח מורכב, ארוך, אלים ויקר של איבוד זהות מוחשית תוך רכישת זהות סטטיסטית וסינתטית.

הרעיונות מערכתיים ונועדו לקבוצות קטנות המתגבשות ברבדים וללא הגבלה לגדולות יותר, תוך שמירה על יציבות הגדולות גם תוך כדי ריבוי תנועות היחידים בין הקטנות, למשל קבוצות של נזקקים, צרכנים, ספקים, מפיצים, יוצרים ו/או בתי עסק קטנים.

הרעיונות מומלצים להישרדות הקטנים השרויים בניהם בתחרות ואשר מוכנים להשתוות בניהם עבור יצירת כוח בלתי עציר להטבת מצבם, כוח אשר נעול מול הגדולים ותקף גם כאשר אדם לאדם זאב, באשר ההסכם המוצע קצר וקשיח וניידותם משתלמת להם.

הרעיונות רלוונטיים לרוב אוכלוסיית האנשים (7.4b) - מכיוון ש
● התגברות תנועות האנשים, המידע, הסחורות, החוב והכסף אשר בין המדינות מורידה את הרלוונטיות של המדינה כארגון מיטיב לאנשיה ככל שהמדינות בגלל התנועות הנ"ל רודות באנשים יותר ,
●עצם ארגון האנשים במדינות מועיל ברובו רק למיעוט העשירים מאוד, הנמצאים מעל המדינות עם כספם הנזיל בכל מקום תוך כדי סחיטת תועלתם (על ידי ו) מסכסוכים והעדפות בין מדינות.

אוֹדוֹת
הגדרת תקנון האיגוד הנזיל: מטרת איגוד נזיל היא להיות אמין בשרות אוכלוסייה מסוימת. האיגוד מתחייב בתקנונו לדאוג לצורכי אותה אוכלוסיה, על ידי הספקת משאבים, שירותים ו/או מוצרים, דרך מיזמים שונים לסיפוק צרכיי האוכלוסייה, רק כאשר כל מיזם מתופעל ומתוקצב בנפרד על ידי יותר מערוץ הספקה אחד וכך ש
● והאוכלוסייה היא ישות נוספת לחבריי והנהלת האיגוד האמונים על תפעולו, כאשר האוכלוסייה מאוגדת בקבוצות אנשים, כולל לפחות קבוצת בודדים אחת וכאשר לאנשים יש חופש תנועה בין הקבוצות ולקבוצות יש חופש תנועה בין המיזמים,
●קבוצות האוכלוסייה בוחרות תקופתית בערוץ המתאים להן על מנת שהערוץ יקבל את תקצובו ממשאבי המיזם תקופתית ובהתאמה לחלקו היחסי בבחירות (מחושב על פי מספר החברים בקבוצות),
● ערוץ או מיזם נמצא במצב פעיל או רדום:
●●פעיל- רק כאשר הוא משביע רצון עבור לפחות קבוצה אחת מהאוכלוסייה, או
●●רדום- וחסר תקציב אשר מוכן לתקצוב בכדי להיכנס לפעילות, אם וכאשר יבחר לתקצוב על ידי הקבוצות אשר לא מרוצות מהערוצים או המיזמים הפעילים.

בתמונה


מטבע-כבוד:
●נוצר עם תאריך תפוגה כך שערכו אובד בקביעות ובהתמדה וכל אבדן מערכו לעמית מחולק באופן שווה בין חברי קהילתה/ו, כאשר המטבע מחולק (מחדש) כמו FairCoin.


המונחים והתנאים להחזקת מניות בחברת קומקום

הקדמה: רישיון בעלות זה נועד להגן מפני השתלטות שחקנים מונופוליסטים גדולים על רשת חברות הנתונות, ללא הגבלת מספר שכבות הבעלות, במבנה של יחידות קטנות המחזיקות בגדולות יותר, תוך שמירה על ניידות והדדיות בעליהן ועל אמינות המניעים להיווצרות יחידות אלה. הסכם קומקום זה מיועד לשימוש כנייר לקמוס להרחקת מעמידי הפנים המתווים את הדרך להשתלטות השחקנים הגדולים הנ"ל.

הסכם זה הוא הסכם רישוי לבעלות בין הבעלים של חברת קומקום על כל חלקיה ונכסיה, כאשר ההסכם או גודל הרוב המיוחס הנדרש לשנותו נקבע רק לפני היווצרות החברה והבעלות ניתנת להעברה בין בעליה רק ​​תחת התנאים הבאים:
●כל קונה או מוכר בעלות זו, מתחייב לדאוג לתנאי רישוי זה, על ידי תביעת נזק מינימלי המוערך על פי שווי המניות ממפרי הסכם זה.
●דרך כל שכבות הבעלות, רק עמדת בעלות יחידה מותרת לאיזשהו מהבעלים.
●בכל חברה, הבעלים הם או רגילים או עמיתים, כאשר העמיתים אוחזים במספר מניות שווה כל אחד, כאשר העמית יכול להיות או אדם או קומקום וכאשר כל העמיתים יחד הם הבעלים של מאה כפול ב' אחוז מהחברה, כך שמחיר בעלות העמית א' משקף את מחיר שוק החברה ש', כאשר ב' כפול ש' שווה מ' כפול א' או ב' כפול כ' שווה מ' כפול ג', באשר
●●מ' הוא מספר העמיתים, אשר מוחלט עצמאית על ידם ברוב מיוחס,
●●ב' מייצג את ביזורויות החברה, כאשר 0 <= ב' <= 1,
●●ג' הוא מספר המניות לעמית, כאשר ב' <= ג' <= 1,
●●כ' הוא מספר המניות המונפקות הזהה לסכום הבעלים האנושים בחברה דרך כל שכבות הבעלות עליה,
●●והמסחר מוגבל כך ששינוי א' תלוי במספר העמיתים ובערכו הקודם, כך ש
תלילות' = (א0'-א1') * (א0'/מ' ), כאשר |תלילות'| <= מידתיות' היא קבוע ברירת המחדל 1.
●סוג הקומקום מוחלט רק לפני הקמתו והסוג קובע האם הביזורויות של הקומקום קבועה או משתנה והאם הקומקום פתוח או חתום,כלומר ללא אפשרות חילוף בעלות עליו. אם הקומקום חתום או הביזורויות משתנה, אז
●●כל חבר חייב להתחיל כעמית של הקומקום אחרון האחיזה ויכול תמיד לחזור למצב זה
●●מספר המניות המוחזקות על ידי עמית הוא אחד או פחות ומוחלט עצמאית על ידי העמיתים ברוב מיוחס, כאשר
●●●כל הבעלים הפרטיים של קומקום דרך כל השכבות, הם חבריה האנושיים אשר מספרם כמספר המניות.
●לחברה יש את זכות הקונה הראשון וכל הבעלים חייבים להתאים לקריטריונים של בעלות על החברה אשר נקבעים ברוב מיוחס, כאשר אופן החלטה בחברה שקוף לבעליה וכולל:
●●סף הרוב המיוחס של העמיתים (המייצר רשות עמיתים עצמאית בחברה) להחליט על מדיניות העמיתים הכוללת:
●●●מספר עמיתים
●●●מספר המניות המוחזקים על ידי כל עמית
●●●המדיום - איך על הבעלים להיפגש
●●●אופן ההודעה מראש - הזמן ומידע אשר חייב להינתן מראש.

המזהה התוך קהילתי אשר מהווה מסכה לחיצון מבסס מוניטין הנצבר תוך זיהוי אנושי ולא של מכונה.
●המזהה הוא ערך הHash של תמונת האדם יחד עם קובץ התמונה המוגן בסיסמה וקרוי בשם הערך.
●הערך ניתן להצגה הדדית לפני החשפות אשר בה תמונת המאומת מוצפנת עבור המאמת ובמקום פרטים אישיים או דוא"ל.
● הערך ניתן לאחסון נפרד מהפרטים האישיים של המאומת ולחתימה על ידי נאמן קהילתי האמון על הקשר בין הערך והפרטים
●והערך ושימושיי לבחירות, לרישום זכויות ועסקאות ולאימות קודם למפגשים אלקטרונים.


הערות:
בהשוואה לדמוקרטיה ישירה האיגוד הנזיל פשוט יותר לאנשים כי הוא דורש רק בחירת תוצר סופי לעומת בחירת הייצוג הנדרשת בכל שלב עד התוצר הסופי ע"י דמוקרטיה הישירה.
אפשרויות למשאבי האיגוד (עדיפות לפטורי מס ובאשר האיגוד הוא ללא מטרות רווח) : תשלומי חברות בו, תרומות ותקציבים מחוצו ומסי עסקים, למשל מתפעלי ערוצים, עם עדיפות לקומקומים, הנהנים מהפלטפורמה שהאיגוד מעניק.
דוגמאות שימושיות: רשת שיווק הקושרת צרכנים, ספקים ומפיצים המאוגדים באיגודים נזילים עם קבוצות ביקורת פתוחות להגברת השקיפות, כאשר על ידי המיקוד במדיה ובנקאות בנוסף לשיווק ניתן יהיה גם להכתיב מה וכיצד ייוצר.
על כל שימוש במטבע ניתן לשאול מה המרחק מייצור התוצר/השרות עד המשלם, כאשר במטבעות המדינות אפשר לשלם בעבור יצור/שרות ממרחק רב יותר מזה של מטבעות קהילתיים וכאשר ניתן לקצץ במתווכים יקרים, על ידי כך שכל סוחר יקבע עצמאית את שערי החליפין הנוחים לו, תוך הצגתם בשני ממדים[: זמן על פני הציר המאוזן ומתחמי יחוס בגודל קבוע על פני הציר המאונך, כאשר כל מתחם שמור לתוצא משתנה אחר והתוצא t מחושב כך ש if(t>1) t=1-1/t, else t=t-1 וכאשר משתני מתחמים כאלו יכולים לייצג שערי חליפין, תנודתיות מטבעות, גודל שוק המטבעות זמינות החילוף וכו.
הדמיית האגידה: ניתן לייצג את האגידה במספר טיפות כמספר אנשים, כשהטיפות ספוגות ביחידות ספוג רטוב בצבע שקוף-כהה, אשר גודלו משקף את כמות הטיפות,
●● כשזוהר הטיפות משקף את ערך היחידה
●● כשהיחידות עטופות בשכבת בד עם רשת צדדית במספר רבדים אחד או יותר
●● וכאשר קירבת היחידות לפתח המעטפת משקפת את ערכן היחסי במעטפת.


תקציר ניסיוני :
אחרי שעשינו מה שעשינו באקמפאדה ברלין/אוקיופי ברלין, קיבלתי בביאנלה7 בברלין דואל מפליטים שאומר שנמאס להם למות בהתאבדות בלגרים (מרכז מבודד לפליטים) והם מתכננים צעדת חופש לברלין תוך שבירת החוק הגרמני של תושבות מוגבלת אזור. האספה בביאנלה דחתה את בקשתם לשכון שם, אבל אחרי שבועיים שלושה אני רואה אוהל מחאה בהינריש פלטאז קרויטסברג ברלין שלמעשה מיישם את הצעדה לברלין ומאז הצטרפתי לתנועת הפליטים הנוצרת.

הצעדה הייתה לאורך 620 קמ מכמה קצוות בכל גרמניה, למשך חודש , 20 קמ ביום, עם קבוצות תמיכה תיעוד ותיקשור, תוך ערוב מדיה וקריאה לאנשי השכונה, אשר רובם לא ידע על קיום החוק הנ"ל, להצטרף. באוהל היו אספות ואירועים ומשמרות ועיסוק 24 שעות ביממה. ואז, אחרי חודש, כשהפליטים הגיעו לברלין הצבנו אוהליי שינה, אסיפה, מטבח ועוד באורינפלאז הקרובה (על שמה אופלאטז) עם הענות עצומה, מתנדבים, תרומות ותוך הכרויות חדשות בניסיון ה"פשוט" לחיות אחד עם השני.

זה היה הלא יאומן עצמו, בהמשך גם פלשנו לבית ספר עזוב וזה נמשך ארבע שנים!
זה היה היעד לפליטי מלחמות מכל העולם - אירן, סודן, מלי, לוב, סוריה ועוד!
וכדי להבין כמה, צריך לדעת שזה "רגיל" שבגרמניה מאות לגרים בשנה נשרפים על ידי נצים אשר יש להם אפילו גוגל מפ לאיסוף והפצת מיקומם, שמהלגרים ההם הפליטים הגיעו אלינו, שהחוקים ביחס לפליטים נהיים בהדרגה יותר גזענים ופחות ופחות הומניים ושהתנועה שנוצרה מאז הציבה שלושה תנאים: לא לגרוש, לא ללגרים ולא לחוק תושבות מוגבלת אזור.

אבל זה היה גם כואב עצוב מתסכל ומר,כל אחד מאיתנו למד כל כך הרבה מאז וישנם היום לפחות 32 ילדים שנולדו בגלל אופלאז.

אחרי ארבע שנים ותוך כדי המאבק לחזרה לאופלטז שפונתה עקב חדירה של הפוליטיקאית טיינה, המשנית לראש המחוז מוניקה, אל תוך התנועה אשר ישנה באוהלים ובסוף אפילו הודתה שפיצלה חלק מהפליטים כנגד חלק אחר שיפרקו את המחנה ואחרי ש1700 שוטרים עם אקדחים גויסו לשבוע מכל גרמניה בכדי לפנות את הפלישה לבית הספר ולא הצליחו , אחרי כל זה ולפני שאספר על כל זה, קרה המקרה הבא: מישהי מהארגון ליצירת ארגונים ויה ין ברלין ניגשה ואמרה כך - הפליטים צריכים ארגון, אולי אתה…. אמרתי שאני צריך לחשוב וחזרתי אחרי שבוע עם הרעיון לארגון נזיל.

פנהופ היה פולש סצעירותו ניהי פוליטקאי ירוקים אחראי על נכסי האזור, רימה את הפליטים לדוגמא לא הרשה בניית מקלחות !
מאוקיופי בבינלה7 ראיתי גם כאלה שיכלו להכיל הכל והולידו לפחות בדיאבד גם את פקידה
ללא מנהיגים
המרכז פנה אלינו והתבקשנו לעזור במיפוי מחדש של הנרטיב – למשל אקסודוס, במקביל להוכחת כוחו של הימין המטורף ( בדמות פקידה), כך למשל תערוכה גורקי ,מיריטיוררייט כולטורפויקט ברלין שהיו מוכנים לתרום 20 אלף יורו לחדרי עריכה במיזמי תקשורת בפרויקט פתיחת הגבולות באיגודים נזילים לפליטים

קישורים נוספים:
http://liquid-unions.wikidot.com/the-opening-borders-project
http://namzezam.wikidot.com/blog:16
http://www.dw.com/en/controversial-map-displaying-refugee-homes-causes-a-stir-in-germany/a-18589749
http://www.kulturprojekte-berlin.de/en/home.html

אם כבר מאוס לכם לחזור ולצאת למלחמות והלוויות ואם עדיין נעים לכם, הנה כמה מסקנות:
●יש לנרמל, להראות ולהוכיח, איך השעיר של המאה ה20, שהיה היהודי ,הפך במאה הזו לפליט ואת האקסודוס האנושי הזה מול ומפני פעילות נמשכת של יצוא נשק, ניצול אדמות ושיחוד ממשלים, אשר מפניה משפחות נורמליות יעברו, כי זה הפליט היום, כמו היהודי אז, שמהווים נייר לקמוס המוכיח בדיוק מה היא איכות חברתנו.
●יש לנרמל, להתייצב ולהזדהות עם מה שאנחנו על פי מעשינו בימינו אלו, מעשינו גם ללא איזשהו יחוס למוצאנו על פי איזשהו עבר רחוק וממוחזר.
●יש להזכיר שהיסטוריה נכתבת ונזכרת בשפת הקורבן אפילו יותר מאשר בשפת המנצח, כך למשל ההיסטוריה הגרמנית לא נכתבת ומוזכרת רק בגרמנית וכנ"ל הישראלית לא רק בעברית.
●יש להזכיר את היטלר שדיבר על האלף הגרמני הבא וגם את pnac שמדברים על המאה האמריקאית הבאה.
●אין, אין ברירה, אסור להכיל, יש לגחך ולהקיא את הימין המטורף, אשר מעצמו לעולם לא יעצור כל עוד יש אינטרס לממניו, הימין המטורף אשר תמיד יכוון למנהיג/ה החזק/ה, אשר כמו היטלר או אחרים, יורשו לקחת הכל בכדי להשתחד לטובת הממנים - הממנים אשר דוחפים לזהויות בלאומנות חברתית בה אנושיות לא תחווה ואנשים לא יספרו.

ארגון אנשים במדינה נעשה אנכרוניסטי לרוב האוכלוסיות, לכן קח והייה טיפה של אחריות בארגונים נזילים מול הענקים המוגנים בציבורים של קסדות - ההדדיות מנצחת!


By pilepile, on 09 May 2016 19:43 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License