42) how liquid union can help to get more democratic speech in Israel - heb
logo.jpg


במה איגוד נזיל http://namzezam.wikidot.com/blog:37#lu יכול לעזור לביטוי דמוקרטי בישראל?

הכוונה היא שתוך שילוב שתי הקרנות: יצירות ותחקירים ניתן יהיה ליצור משהו גדול ויציב המהווה שרות לאוכלסיות שונות ומונגדות, תוך יצירת שקיפות באופן פעיל ואגיפת מצבי צנזורה ותוך יצירת מעורבות שתוכל ליצור השתתפות גבוהה בגלל בחירת ערוצים תמידית ע"י קבוצות שונות המשפיעות ישירות על תקצוב הערוצים.

הרעיון הוא לאחד בערוץ מסוים גם תחקירנות וגם יצירה בכדי ליצור מצב מיתוג תחרותי למדיה הקיימת. מדובר באיגוד נזיל אחד על מקורות מימון נוספים ומשיקים לאופן בו קרן התחקירים עובדים https://www.facebook.com/exposeil/ כלומר בהנחיה ישירה של הציבור אשר יכולה להווצר גם עם למשל קרן יצירות. זה יכול לקרות כאשר מיתוג של תחקירים מסוימים עם יצירה מסוימת תחת ערוץ מסוים יהיה מתוקצב כערוץ באיגוד הנזיל וכאשר לאיגוד יהיה מימון נוסף, אשר הוא לא רק בא בהנחיה ישירה של הציבור, אלא מתרומות ,דמי השתתפות והחזר ממיזמים הנובעים מפעילות הערוצים. http://comcomist.wdfiles.com/local--files/comcomist/u-hi
כל מה שהתחקירים/תחקירנים צריכים להוסיף בנוסף לפעילותם זה מיתוגם עם פעילות יצירתית שמתאימה לכיוון התחקירים, כאשר היצירה והתחקירנות ממונים בונסף לקרנות, ומכך לתרומה בקרן בהנחיה ישירה יכולה להיות השפעה מוספת גם על גיוס המשאבים לערוץ.

בכדי להקים איגוד נזיל צריך פשוט להקים עמותה אשר לה התקנון של איגוד נזיל. לאיגוד נזיל יכולים להיות כמה מיזמים והמקרה שלנו הוא של מיזם בתחום התקשורת. בעקרון, הרעיון הוא שאותו איגוד דואג לצרכי אוכלסיתו בכמה מיזמים ולכל מיזם מקימים כמה ערוצים.

בנוסף יש לחבור ולהציע קרן ליצירות נניח לאלה http://www.amarganim.co.il/members.asp
שתעבוד כמשהו שדוחף ליצירה או לתחום יצירות מסוים , ותהווה מין מדחף בוחן ראשוני .

עכשיו, גם בתחקירים וגם ביצירות יש משמעויות פוליטיות, חברתית וכלכליות ולכן גם סיבה להתלכד סביב תחקירים ויצירות, נגיד יותר אנושיות מול יותר לאומיוות, אשר הן ברות חפיפה להזדהות של קבוצות מסוימות ומנוגדות.

ואז
כמה תחקירים ויצירות יכולים להיות באותו ערוץ, כאשר גם התחקירים וגם היצירות מקבלים מימון מונחה קהל אבל בנוסף , בגלל המותג של הערוץ, שהופך משהו שהוא יותר מסך חלקיו, הערוץ מקבל תהודה ומימון מתואם לאכלסיה הבוחרת אותו , למשל מימון שבא מתרומות פחות מונחות וממשתתפים ואולי, כמו בעיתון, מפירסומות.

החשיבות של העשיה הזו היא שברגע שנוצר מיזם התקשורת באיגוד הנזיל המשרת אוכלסיה מגוונת , קל יותר ליצור מיזם נוסף לאותה אוכלסיה ,למשל בתחום צרכנות אשר ערוציו מכולות ותכליתו קיצור שרשרת המזון מהיצרן מגדלו/או יבואן.


By pilepile, on 13 Jan 2017 14:55 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License