Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

22) בואי אלי אש נר קטנטנה את
created: 07 Dec 2015 00:29
tags:
בואי אלי אש נר קטנטנה את
עם אלופי אלוהי הדם האוהבים רק לרגע בואי
עם אנשי אש יודעי החום עם יופי זעתם
במדינת משטרה בסידרי רכוש ונקם
בהכרח הרווח ומחסור הרווחה
בואי בי אש את הידע ואני האישון המנוחה והגוף
בואי לי חום ובואי בחום אלי אש נר קטנטנה
הראי וראי את הרעבים לצד ערמות זבל המיוחסים
בפוליטיקות הסתר אלימותם להנצחת קביעותם בזמניותם
בואי
בי אש
את הידע
ואני האישון
המנוחה והגוף.
Comments: 0, Rating: 0

21) הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
created: 02 Dec 2015 08:21
tags:
הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
ועורי החדש חשוך דק ומעט ולאט כל כך נושם
ואתם בעורי הזקן הנקלף ואני לא זז
לא זוחל מקורקע ונח
ואנחו שקט ואדמה
זרימה איטית ורכות והתפשטות החולשה
כי נגמר המייצג ומתחילים חיים
בן חמישים ושתים אני
שוב נילד והחיים חדשים
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License