Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

12) הנצח מסמם
created: 07 Apr 2015 09:05
tags:
הנצח מסמם
אני מתחיל ללכת ללכת רוצה לשבת
מתחיל לשבת מבלי לחזור הדברים חוזרים
והחוזרים מצטרפים עכשיו בדביקות ודיוק
כי יש בהם אהבה
והנצח מעגלי ונפתולי מושך ולא חוזר מותנה הקשר או משעמם
הנצח מסמם
ומתוקה סופיותי וזמניותי והעלמותי
ומתוק הדיוק ומתוקה הדביקות
כי יש בנו אהבה
וכשמר רע סם הנצח הממסמס להסיט מדביקות ודיוק ההוה
אפשר ונחוץ לנוח
ועצוב אני נפרד להתנקות
מסם הנצח
אדם יכול לבחור בין הכרחיו
כי רצף הכרחי רק אפשרי
רצף אפשרי הכרחי
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License