Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

16) השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
created: 30 Jul 2015 11:50
tags:
השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
מורגשת במיצי קיבת אדם אדם צווח מעל עץ את הזבל עם הדם הזבל עם הדם
והכרחיותם לרכושנות הקפטילסטית שתרגיש בלתי נמנעת
גם אם בלתי נסבלת אני אדם מגורש מגן מלאכותי מאוד
לא עדן ולא מלכות או מלאכים סביבי אנשים
מסתבכים בודדים בערבויות הדדיות של המכורים למסובבם
ערבויות זמניות ותכליתיות והציפור עפה מהכובע ממול
ואוכלי האדם אוכלים את עצמם
הדם עם הזבל נוטף
והשמים קשים והציפור חותכת
בשריקה ובהסכמה מלאה היא עוברת
לספר גם פה וגם מפה.
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License