Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

25) הפוליטיקה של המיוחסים רוצה
created: 26 Apr 2016 16:12
tags:
הפוליטיקה של המיוחסים נוצרת לרוממם היא רוצה
שתכבד את יתרותם עם הצורך אשר חיוני להם יותר
ועל כן ילקח מהאחרים
הפוליטיקה של המיוחסים מדברת
ויש לה סמלים ושפה
נסגדים ומוצפנים היא מדברת להמונים
אחרת והיא דורשת בכל ערוץ אפשרי
מה עכשיו
היא רוצה ומה היא עושה
כמה הרס היא מצריכה
ולכמה זמן?
Comments: 0, Rating: 0

24) הי אתה מאיפה אתה בא
created: 20 Apr 2016 10:54
tags:
הי אתה מאיפה אתה בא
לא זוכר
ואהבה זוכר
היית נוטף פעם היית כולך
אהבה מתי
מזמן לא זוכר וכשאפסק רק הרגליי יפסקו
אשר היני ואשר הייתי ממשיך אחרת בסובב
ולאן אתה בא
אל מקום בו אנשים כמו אלים
במחשבה על דברים זורעים אור
מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים
אהבה זוכר כשהיינו הדברים
שביחד גדלים
והיה המגע
מקום
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License