Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

26) אביב האוויר נושר אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
created: 01 May 2016 15:31
tags:
אביב האוויר נושר
אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
תל אביב 2016 ההסטוריה הגרמנית עכשיו נכתבת
לא רק בגרמנית וזו הישראלית לא רק בעברית ואני רק דק והד
לפליט אכן זה כורי וזו שפתי
אך לא עוד עירי
או מיניותי
גלי זרות ליליים צימרורי אור עור והיות טוב עם חתולים ועטלפים בין
דגלי הלאום המייצר כלי מרצח עמים נתנינהותיים המתנופפים להחדיר ולההדיר
אנשי שנאה
שונאי עצמם
ילדיהם הוריהם
נשותיהם בעליהן
והאחר
השונאים הנשרדים אנשי שנאה מלחמה והרס
בינכם אשאר מימי גם אם ואחרי שאטיב וארטיב מכם אצא
כי אין לי מנוחה אתכם וגם לא נוח לי ככה בין מתירי הלוחמה
האוויר נושר
ואני כמהה
לקפוץ שוב למות ותינוק בוקע במכונית
בוכה בחוץ
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License