Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

27) תמיד שלום בן אדם
created: 01 Jul 2016 15:15
tags:
תמיד שלום בן אדם
לא רק בשבת
ולא לי אתה אח
להיות בן אדם זה הכי הכי
לא כל האנשים בני אדם
תמיד שלום בן אדם
האם זהות תיחום מי מוכן
להיות מוכל למי צורך
ההכלה ומתחמי הזהויות
ומדוע להעלם להסתיר ולסתור
ולזרום או להנגד אם לא בכדי להזדכך בזכויות
ייתרות פרוסות פרוסות
כפרות מסומנות בשביל
להיות בהספקות היותר שוות
וישנם גם הסמלים המסלולים הסימליות
החינוך הממומן לצורכי אילוף מיתון ושאר מצבי תיגוב
וישנן הזהויות הפשיסטיות הרדודות אך מסומלות
אבל זו ההזדהות שנושאת זיכרון משותף
תמיד שלום בן אדם
ההזדהות מימית
בזרימותיה והנגדותיה
ההזדהות מצויה בדיוק באי התיחום
שם היא נוצרת ועל כן על כל גבול היא נולדת
ומעצמה ומבחירה היא באה
גם ואפילו מבעד לתופי מלחמה
הזדהות נוספת ואחרת
מופיעה נשמרת ונדבקת
ולא רק דביקה מאולצת
ונוטפת זיעה
כשיתוף האחים
בשנאת האחר
שיתוף האחים במילכוד המדבק מהפחד
להיות מסומן
כאחר
תמיד
שלום בן אדם
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License