Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

29) חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
created: 30 Sep 2016 20:05
tags:
חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
לליכלוך יש שם רצון ומקום בעולם הטבעי
הליכלוך מיחזורי
היא חולמת עליו את אותו חלום
הוא אומר לאימו שהוא לא
מבין מה יש לא להבין
אל המוות וההולדה אלול
והפעולה שפועלת על עצמה
מולידים חידוש
בסוף האלימות
יש יותר עיפות
המוות יוצא והחושך קולט
בחלון הפתוח
בא במגע
מגע באור
רך ועמום
בליטוף
Comments: 0, Rating: 0

28) לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
created: 24 Sep 2016 12:16
tags:
לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
כי הנעים רק אליו נעים בלולאה עם אמונה בו
אל אור ואהבה מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
אל אור ואהבה מתפשט להולדה איתו
במקום עורמה
כנות בערום כי הנחש בפתותו שיקר כי עץ ידיעת טוב ורע
עץ ידיעתם ולא ידיעתו כי בבוראו
בערום ולא בעורמה נגע הוא
כי המגע חי ושייך לנוגע ולניגע
כי בין שפתותיהם המגע בשפתם נמצא ליחבור
ומכך הוא בבוראו אמר ולכשאמר ראה וכך הוטב בו ונגע האור
אור אהבה מתפשטת בו להיוולדתו וצלול נמתק כנה ונכון הצליל כשאנחנו נעים
ערים ערומים בן אדם אל שני הדברים אשר אינם האפס והאינסוף חשוב גם להבחין
שהאפסים והאינסופיים שבנו שונים משתנים ורגעים
ועם אחדות רגעית זו חשוב שישוב ויתפשט שוב האור
אור לגעת בשפתותנו חשוב שישטוף
שוב אור באהבה שוב ושוב אור אהבה
מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License