Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

49) שקר מפקדי הלוחמים ממיתם והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון
created: 01 May 2018 00:19
tags:
שקר מפקדי הלוחמים ממיתם
והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית
משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון
עד שהמציאות מתייחדת
אחרת כך שאחרת תהיה המציאות מובחנת
מאשר אינה
לנו או להם
וההרגל החדש יתפש הכרחי טבעי או קדוש
במלחמת תרבויות גזענית נבובה ופוסט טראומטית
מהאלף הקודמת בהעלת גירה המרוממת נשק
ונקיונו וריחוק וסמלים למרות שאין אדם לא חוקי ואין עם נעלה מעם
תוך שימוש במתמטיקה של עיוות בכלכלת הטעיה
של שוויי ערכים בשינוי קני מידה בהזיות קבוצתיות
על ידי השחדת שומרי הסף בדמוקרטיות ייצוגית אשר לא מייצגות
את הלא בוחרים והבוחרים שלא בשליטים שהם הרוב המדוכא תחת
משילות השליטים המבססת ומבוססת פחד וסיכול תוך נישול ותוך
חסימת ביקורת
העיתון המשפט הפרלמנט והפרט
וקודם כל על ידי אי כיבוד הפרטיות
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License