Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

72) התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
created: 03 Oct 2019 02:17
tags:
האבנים קרות סביבי אלימות מצטברת בי
התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
עם החופשיים להיות עם מספיק זמן לעשות את מה שאנחנו רוצים ויצאנו
עם עבר מוצאנו והווה פעולתנו יחד עם התגובות להן אל עתיד זכותנו וחובתנו
ומצאנו המון היגיון מוטה ומטעה עם תחביר שגוי הנקבעים כתנאי הכרחי
למוליכים שולל להתמצאויות דתיות-חברתיות ממוסגרות סגורות וממוסדות דרך
הנצחת סחרירי חסם החזרה להתמצאות בנוכח והתחלנו להראות לשנות
ולהשתנות ולמדנו את הכח המרפא בנדידה המועילה בין
הקבוצות השיוויוניות אשר איתן הזדהנו
ונהינו ציפורים ועברו המוצאים ובינינו הבנו
שהזדהות בקבוצות לא שיוויוניות היא רק של התפקיד המשפחתי הקדום
עם המעמד הקבוצתי הנוכח אשר אצלנו נשאר זמני האבנים במאי חמות
ובמאי היינו חותכים את המדרכות באולרים
ועצרנו משטרות ונהיינו חוקיים וכך מאז כבר לא הצטרכנו
משטרות כל כך רעשניות אלימות שתלטניות וחזקות כי החוקים
היו בעדנו ופחות אלימים בקבוצות השיוויונייות בינהן היינו
בנדידות מועילות
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License