Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

62) דיוקן עצמי
created: 22 Feb 2019 14:43
tags:
מחזורי יעיל ורגעי אך לא מועיל להאשים אחרים
בגלים דרמטיים קצרים וממכרים אך פשוט
ואיטי וממוקד מאוד ללמוד מחדש מטעותי מרגיע
ערומי בחול ומהחול צמיחתי אבי היה קובר
עצמו בטעותיו עם סובביו ברעל וכאב טרופו לכסות
יללות אל לילות
אטימות לילות
אל יללות
מגע לא נעים
ללא יחס
העץ הגדוע
שוב מצמיח עלים בגלים
ארוכים שקטים ומשחררים
טוב לנשום לנוח טוב העצב וטוב להשתחרר
ממקצב תיגובי טוב העצב החש שצומח מפנימי
לשתות מים מחממים היות צמחוני היות אני
מפנימם של האחרים להיות השינוי הבא מהחסר
גם עם ייחוס אל האין היות צומח ופתוח שואל ועונה.
Comments: 0, Rating: 0

61) העץ הגדוע הגליד והוא מצל התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת מפנימו של האחר
created: 14 Feb 2019 02:43
tags:
העץ הגדוע הגליד והוא מצל
התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת
הנהר אחרי שנים מתמסלל
אחרת עם זכרון שחוזר
אל אותו רחוב עם אותו מגע
ועם סוד האור הלילה המון
הנרות נמתק יותר
ובאותו מקום מקבלים הצלילים
קצב משתנה התקווה חוזרת
ערומה ומתפלשת ומתלבשת
ושב הקצב עם אור
מפנימו של האחר מפנימו של האחר הסוד
גלוי ומשותף הכוח זורם יותר והמגע מקום
היינו טיפות תמיד טיפות הננו וכטיפות הזכרונות
באים מפנימי האחרים שאנחנו ואיתנו והזכרונות
אותנו מזרימים כי אכן שב הקצב עם האור
והעץ הגדוע הגליד וגדל והוא מצל והתקווה חוזרת
מפנימו של האחר
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License