Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

71) באיך מה ולמה בואו ניפעל מעצמנו ונפעיל את עצמנו בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
created: 14 Sep 2019 16:44
tags:
באיך מה ולמה בואו ניפעל
מעצמנו ונפעיל את עצמנו
בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
לו שפת הספר הראשון לאחד את מכלול האלים היתה פחות קלוקלת
היה היום הראשון בספר אמור כך
בראשית בראו האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ היתה תוהוו ובהו
וחושך על פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על פני המים ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי אור ויראו האלוהים את האור
כי טוב ויבדילו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר
יום אחד
ומשמעות הספר אז היתה על אופני התתמזגות הרבים
בשפתם מציאותם והתמצאותם
ולו פחות קלוקלת היתה שפת מנסחי ומנכסי כוחות החברה
היו הם מודעים לכך שרק בתודעתם המדינה המיועדת רק
ליהודים יהודית כי אם למדינה אין ואם כל יהודי יהודיה
אך עדיין בולע החור הגזעני השחור
בשפתם הקלוקלת בתודעתם
את מודעתם
ואכן כן פיראית פיראית הרוח
הקיים הקיים גם מתקיים
והאני רק מתקיים ביחס ישר לקיום האחר וכך
כשיש יותר אני יש יותר אחר בהתבלטות
כשיש פחות או יותר אני יש פחות או יותר אחר בהתלבטות
עד אין אני כשאין אחר באחידותנו כשזהים אני והאחר בהתבטלות
כי הדומה מצד השונה פשוט שונה כמוהו אך מצד הדומה השונה
הוא זה אשר לא כמוהו
ומכאן בשל שלילתה
הדומות
כל כך אלימה
בהתכללותה במושגי אחידותה
כמו שכבר לוינס הראה
Comments: 0, Rating: 0

70) הי רב תגיד למה החיים או האלוהים רבים ורבים הם
created: 06 Sep 2019 22:37
tags:
הי רב תגיד למה
החיים או האלוהים
רבים ורבים הם
?
Comments: 0, Rating: 0

69) האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
created: 02 Sep 2019 18:59
tags:
האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
הייה הווה הייה אוהב הווה הייה הגיוון ואל הגיוון
הזה התכוון הווה אוהב ומתכוון הייה
ואת המטמטמים המטמיעים בחנופות שוטים ועקרבים הסב
כי החור הגזעני השחור בלע
בתודעתם את מודעתם כי אין למדניתם אם
ומי שדחף לבור את יוסף היו אחיו
אני מתנתק מהקוראים אליי אחי
כי רק מקיום האחר מתקיים האני
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License