Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

77) בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית
created: 12 Jan 2020 13:01
tags:
בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית
מתווצרת ההתנתקות בה אנחנו נקראים כולנו אז כולנו
מתאחדים להבדל לפנים מכם לפני שנבדל מהם ובכן בדיוק כך
אנחנו חוזרים ומלבישים את ערומנו
בסיפורים וכך אחרת
אנחנו מפשיטים
את האחרים
לביצוע האפליה
Comments: 0, Rating: 0

76) עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד
created: 10 Jan 2020 17:12
tags:
עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד
בראנו את הזמן המרחב והחומר בהם
לעבור ולשים דברים לעגן סביבם
דברים נוספים בדיבורנו בו
הסתרנו את מעשיי בריאתנו
כשאמרנו ששמנו אלוהים
והבדלנו בין שלילות הלא מהאין
אשר מחוץ למערכת יחוסנו
ולפני שהיה אנחנו היינו מבולבלים
והזדהנו להתמצאותנו וכך בהזדהותנו דברנו
בראשית בראו
האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו
וחושך על-פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על-פני המים
ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי-אור ויראו האלוהים את האור כי טוב
ויבדלו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ואז בוראי התהום והחושך
בכדי לרדות בנו התיכו אותנו לאחדות
ובכור זהותנו לצימצום התכללותינו
עשו להם אותנו זהות
ולהרדימנו בראו לדברנו עיוות
כך
בראו להם היה ברא
אמרו להם היה אמר
ראו להם היה ראה
וקראו להם היה קרא.
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License