Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

79) לשונות העצים עלים רוטטים
created: 17 Apr 2020 15:04
tags:
לשונות העצים
עלים רוטטים
ללילות יללות
התנים נתפשט
נואהב ונתחבק
ערומים ומלקקים
ובאה השמש
ואכלנו פירות
ונמרח חמים
אור השמש
על עורנו
והיה הגוף
טוב והיה
לגוף טוב
ונירפאנו מאוד
Comments: 0, Rating: 0

78) והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה וביגדו היה בני הבוגד
created: 07 Apr 2020 16:52
tags:
והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה
וביגדו היה בני הבוגד
ויאמרו הם נשבור גם את זה
והיה העם אשר את אתה ואני בו לא עמם ואמרנו נעבור
גם את זה
ויאמרו נשבור ואמרנו נעבור שוב ושוב עד
השליך פרעה את ביגדו
ושרנו כילדים המלך ערום
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License