105) הווה הייה הווה אתה מאבד


הווה הייה
הווה אתה מאבד
אובד ורואה הווה
הייה הווה ופשוט
הפשוט הניפשט
וניגע וניחבר
גם מעבר לעצמו
וגם המקום מאליו
כך גם אינו מתכלה בלבדיו
הייה הווה לח דומע ונושם גם עכשיו
כשעדיין דם תינוקות נישפך ועוד
תינוקות נילדים כי תלויים הדברים
בנו ולחים מרגשים ומרגישים החיים
את הסובב בנו ואותנו בסובב
וכבר לא רק סתום ורועש הסובב
עד כמה ועד מתי עוד
נישפך וישפך
דם התינוקות
ומי בקלות כל כך
שוב ואפילו
לא שמו ליבם
להרג התינוקות
הנימשך
הווה הייה
הווה קשוב
ומתחדש לרגע
המתארך
גם מעבר
לעצמו
הווה גע הייה
הווה הרגע הזה


bypilepile 27 Oct 2023 17:11 » 27 Oct 2023 17:11
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License