107) איך זה קורה לנו רצח ילדים במדים


איך זה
קורה לנו
רצח ילדים
במדים
מכפיל יוהרה בסביבות שלושים
כאשר מחציתם ילדים מכפיל
המוכפל כל סבב
ארורה הנקמה
המנכרת וממכרת
איך זה קורה לנו
דילול אחוז מאוכלסיותם
עקירת מיליון
ויותר מביתם
ארורה המילחמה
גם ואף אם עוד לא הושלם
רצח גרוש או אילוף עמם
איך זה קורה לנו?

https://t.me/about_namzezam/62


bypilepile 19 Jan 2024 00:41 » 19 Jan 2024 00:43
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License