21) הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל


הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
ועורי החדש חשוך דק ומעט ולאט כל כך נושם
ואתם בעורי הזקן הנקלף ואני לא זז
לא זוחל מקורקע ונח
ואנחו שקט ואדמה
זרימה איטית ורכות והתפשטות החולשה
כי נגמר המייצג ומתחילים חיים
בן חמישים ושתים אני
שוב נילד והחיים חדשים


bypilepile 02 Dec 2015 08:21 » 02 Dec 2015 08:21
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License