26) אביב האוויר נושר אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים


אביב האוויר נושר
אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
תל אביב 2016 ההסטוריה הגרמנית עכשיו נכתבת
לא רק בגרמנית וזו הישראלית לא רק בעברית ואני רק דק והד
לפליט אכן זה כורי וזו שפתי
אך לא עוד עירי
או מיניותי
גלי זרות ליליים צימרורי אור עור והיות טוב עם חתולים ועטלפים בין
דגלי הלאום המייצר כלי מרצח עמים נתנינהותיים המתנופפים להחדיר ולההדיר
אנשי שנאה
שונאי עצמם
ילדיהם הוריהם
נשותיהם בעליהן
והאחר
השונאים הנשרדים אנשי שנאה מלחמה והרס
בינכם אשאר מימי גם אם ואחרי שאטיב וארטיב מכם אצא
כי אין לי מנוחה אתכם וגם לא נוח לי ככה בין מתירי הלוחמה
האוויר נושר
ואני כמהה
לקפוץ שוב למות ותינוק בוקע במכונית
בוכה בחוץ


bypilepile 01 May 2016 15:31 » 01 May 2016 15:31
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License