28) לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו


לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
כי הנעים רק אליו נעים בלולאה עם אמונה בו
אל אור ואהבה מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
אל אור ואהבה מתפשט להולדה איתו
במקום עורמה
כנות בערום כי הנחש בפתותו שיקר כי עץ ידיעת טוב ורע
עץ ידיעתם ולא ידיעתו כי בבוראו
בערום ולא בעורמה נגע הוא
כי המגע חי ושייך לנוגע ולניגע
כי בין שפתותיהם המגע בשפתם נמצא ליחבור
ומכך הוא בבוראו אמר ולכשאמר ראה וכך הוטב בו ונגע האור
אור אהבה מתפשטת בו להיוולדתו וצלול נמתק כנה ונכון הצליל כשאנחנו נעים
ערים ערומים בן אדם אל שני הדברים אשר אינם האפס והאינסוף חשוב גם להבחין
שהאפסים והאינסופיים שבנו שונים משתנים ורגעים
ועם אחדות רגעית זו חשוב שישוב ויתפשט שוב האור
אור לגעת בשפתותנו חשוב שישטוף
שוב אור באהבה שוב ושוב אור אהבה
מתפשטת לגעת להיוולדות שוב


bypilepile 24 Sep 2016 12:16 » 24 Sep 2016 12:17
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License