37) והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים


אנשים במכשירים קטנים
הבידוד שיטה המתנכלת לכולנו
והנחיצות לחוצה ונפיחה
במהירות גוברת התמקמותנו מתכלה
הכאב או היופי שברירי וחסר ייחוס המשכי
והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים
אז בנשיקות שמגדלות פרחים הזמן מחזיר רגעים שאבדו
והפרחים גדלים מידיים אוהבות שמזרימות חיים באהבות עתיקות
ושכבות החיים פורחות
ושכבות החיים מרוכזות וסמוקות

People in small devices
isolation is the system to harass us all
and the necessity is pressed and swelled
in increasing speed our orientation get destroyed
the pain or beauty is fragile and lacks any continuing attribution
the eyes sometimes see getting wider pupils in pupils and the pupils connect
then in kisses the grow flowers the time returns with moments that were lost
and the flowers grow form loving hands that stream life into old loves
and the layers of life are flourishing
and the layers of life are concentrated and crimsoned


bypilepile 17 Apr 2017 23:47 » 19 Apr 2017 17:59
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License