60) בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך


בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך
וחסר למי שהוא חסר הוא משהו (או מישהו)
עבור משהו (או מישהו) ולכן רק סוביקטיבי
וכן הפעולות המעבירות מחסרון למלאות הדברים
על כן התווך
בין גירויים אינותם ומרכיבהם
לבין תגובות אינותן ומרכיבהן
הוא שפות הדברים כל אחת כולה לעצמה שפות הדברים
הכוללות גם השתלמויות באמצעות מעבירים
מדברים לחסרונם
למשל בנתינתם
וכל שפה מסתירה סוביקטיבית מעוותת ומגבילה בקישוריה בין
דברים לחסרותם עבור מי שהם ועבור מה שהם חסרים עד כדי
סיפוק התמכרויות שיעבודים התחיבויות ועוד מיני צמיגויות
עם חיפוש ומציאת מובנים ומובני חופש ושחרור בדברים
למשל בקישור אש להבת הנר לרוק
כי בשלמותו איתו אינותיו וכל שפה היא
התווך אשר לא ישלם

כימות אנרגיה שפתית הוא, בין אפס לאחד, ככמות המאמץ (ממאמץ ריק-0 ועד מאמץ מלא-1) הנדרש להשקעה עבור יצירת סדר, המצריך אנרגיה לשימורו (אשר כמותה הוא מכפיל האנרגיה השפתית), המאפשר זיהוי מרכיבי מכלול עם חסריו מאשר אינם כאלה ועל כן גם ניתן לבחינה כיחס המזוהים לכל אשר הינם ואינם מזוהים במכלול ודרכו, תוך מתן זהות להם, על פי שקילויות באשר הם, כלומר שקילויות בינהם, כזההים, לא זההים, או לא ידוע ו/או על פי שקילויות באשר משהו להם, כלומר הם כיותר או פחות המשהו מאחרים מהם.

מוגבלים במשאבינו, ביתרותונו, ברוחנו, בדמיונינו, בזמננו, ברווחנו ,בחום, אנרגיה, חומר,נכס,והון ובכדי להגיע למיצוב עצמנו בתפקידנו ותיפקודנו במכלול ,להגיע לאורינטציה-הזהותית-שלנו, להגיע להזדהותנו, אנחנו לא מזהים את כל מרכיבי מכלול מושא שפתנו וזאת בסתירה לייצור שיפוטי חובות על ידנו, משום שחיוב הוא שלילת השלילה, ומשום שמותנים השיפוטים במיפוי מלא של המכלול, כך שלגבי כל דבר במכלול מתקיים - לא לא דבר זהה לדבר, וכך, משום מוגבליתנו, לרוב אנחנו, על פי הבעתנו בערותנו, נמצאים באנרגיה שפתית נמוכה, כלומר יותר מאמינים מאשר בודקים, יותר כופים ו/או נכפים ויותר מכורים - מותני אישור/סיפוק במרווחי זמן קצרים יותר, כלומר יותר מצויים במצבי ציווי והתניה המותנים ביותר אנרגיה לשימורם, תוך שאנחנו מכלילים וניהים דרמטיים יותר ויותר חויים עצמנו במצבים של להיות או לחדול, וכך בין ערותנו, כאשר אנחנו מייצרים שוב ושוב את מי שאנחנו ובאיזה מכלול תיפקודנו, לבין רדימותנו, כאשר אנחנו מייצרים מכלולים להכלל או לא להכלל בהם, נוצרים מבנים חוריים/פרקטלים של הנגלה מול הנסתר לנו ושל התומך מול הסותר בנו וכו, תוך מתאמים
בין מוגבלות משאבי המתפקדים לסינכרונם בתפקידם, בין ערבות הדדית בינינו לסינכון עדכני יותר בינינו באנרגיה שפתית גבוהה יותר ובחוויה בגלים הארוכים יותר ובין בידוד רב יותר, עם יותר משחקי סכום אפס, לסנכרון פחות עדכני בינינו ויותר טראומטי ואלים באנרגיה שפתית נמוכה יותר ובחוויה בגלים קצרים יותר.


bypilepile 13 Jan 2019 00:48 » 15 Jan 2019 10:37
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License