75) פשוטים והפוכים


עולם סב משותף אך לא אחד
כן אחר ואכן אחרת
גם סביבי וגם סביבך
כשנרות מדברים דבריי האשמה עצמית והשלכתה
שוקטים אכן שרפנו והזדקנו והתכלה העולם בנוחות
גם האושר וגם העושר
אכזריים ויקרים היו כל כך
עכשיו הוא רגע יקר
בואי נתהפך לאט
בואו נתהפך בכלל
נקום הפוכים ונפשוט ונדבק כאחת כאור
רק כמה שאפשר ואפשר מאוד
כך גם לאט לגדול
מהימנות נולדת רק בכנות בכנות
מותנת כל נאמנות עכשיו
בואי נפשוט בואו נפשוט
כמה שאפשר
ערומים וכנים כאור ניוולד שוב
ונילמד מחדש
להתאפשר ונתאפשר
אחרת פשוטים והפוכים


bypilepile 30 Dec 2019 12:27 » 30 Dec 2019 12:27
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License