79) לשונות העצים עלים רוטטים


לשונות העצים
עלים רוטטים
ללילות יללות
התנים נתפשט
נואהב ונתחבק
ערומים ומלקקים
ובאה השמש
ואכלנו פירות
ונמרח חמים
אור השמש
על עורנו
והיה הגוף
טוב והיה
לגוף טוב
ונירפאנו מאוד


bypilepile 17 Apr 2020 15:04 » 17 Apr 2020 15:04
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License