89) אור רך חמים ולח


אור רך חמים ולח
ניקווה במהירויות השלמה
מיידיות אנחנו נרטטים
ומתקרבים יותר נרטבים
בפירצי ושיפכי האור
עד בינינו ובנו זורם אור וזירמי האור אנחנו
ואנחנו כל הצבעים והשונות כוחנו
והסובלנות דרכנו והעבירות
העוברת ומתעברת בשמה אנרגיה גם היא
אנחנו בנו ודרכנו


bypilepile 19 Jul 2022 23:20 » 19 Jul 2022 23:20
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License