93) כד קטן שמונה ימים בין החיים


שמונה ימים בין החיים
את זוכרת את חווית הקורבן
בתינוקך כשחתכתם בי
את ברית קורבנך ועשיתם
בזיכרותי למולך קהילתך
כשנתת אותי כך לעולם לקהילתך
וסימנתם את ברית מילתכם
בגופי כבבקר ללא הסכמתו
כחפץ זרוק לעולמותכם
כשכך עוד עשו ועושים כולנו לכולנו כי עם נבחר כי
אנשי טראומת המילה בבריתם הבין דורית
אנשי משילות ומלחמה שכירי
ההרס
ואוכלי החרב
עכשיו אנחנו
זממנו ועכשיו
זמננו ושברנו את ברית אברם
הפטריאכלי העוקד כששוב אנחנו חוזרים
אל יומנו השמיני אל רגע המגע הכואב
אל תחילת היות בין החיים אל מצב
ההיווצרות העיצבי בנו
בגופנו הקטן
אל הצרחה לא
למשך
טראומת הקורבן
לא לקורבן הניתן למולך קהילתו בברית המילה העברית
לא לעקדה
לא להקרבת האחרים
ולא לפטראיכליות המולך המולך
על האחרות והאחרים בבריתם במילים.

A small flask for eight days between those who live

Eight days between those who live
you do remember that victim experience
in your baby when you cut me
in my masculinity to make your
sacrificial covenant for your community Molech ruling
while you deliver me just like this for ever to your community
in my body you did mark your circumcision a word covenant
as a cattle without its consent as an object injected into your worlds
and as still this is what we all did and are doing
for all of us as we are such
chosen people because
such word trauma people who are
locked in their intergenerational alliance
being governance military and war personnel
hired for destruction and the sword eaters
such people we are becoming and now it is us now we conspire
now is our time as we broke the Abram covenant
the patriarch who bind his son when again we return
to our eighth day to the moment of such painful touch
to the beginning of being between those who live
to the nerves formation state in us
in our little body
screaming no
continuity of
the trauma of
the victim
no to the sacrifice given to the Molech ruler of his community by the hebrew word covenant
no to son binding
not to sacrificing the others
and no to any patriarchy of the Molech ruling over
the female and male others due to their alliance by words.


bypilepile 11 Nov 2022 00:34 » 11 Nov 2022 14:51
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License