95) הנאה זכרונה ושיחזורה במחזוריות


הנאה זכרונה ושיחזורה במחזוריות
הוכחת והנכחת סבירותה מרגילה ממסמרת ומקבעת
את הכמיהה
האחזות וביזבוז
האמונה
בקיום הרציפות
שבמשך אחד ונובע
מתחזוק אפשרויות ביטול החלקיקיות
וחוריה הפעורים ומפרידים חלקיקים פעורים
בין לבין
אמצאות ואמצעי משילות שלילה ושליטה שבגירוי שלטי
מטרה ריקה חסרת משמעות תכלית או תוחלת
מלבד שיטת סיחרור שיחזור ההנאה מתוך
תוכי זכרון המטרה מטרה היא אמצעי שליטה
הממשמשת ומממשת משילות והמשילות תאגידית ושקופה
לובשת ומחליפה אנשים עבור מושלים נפחדים הסגורים
במכלאות הזאב זאב
זב הזהב מטרה
נקובה בשמה מטרת
ההה thethethe
על פי הדיבור החדש
הממוחזר יומית מ1984
בממלכות מכלאות הנדלן
על פי דרוג חברתי נשלט
במכונה העליונה מאדם וללא אחריות


bypilepile 18 Dec 2022 20:13 » 18 Dec 2022 20:13
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License